AIMconsult

Het woord AIM is de afkorting van Advanced Interactive Management, een manier van werken waarbij de potentie van mensen centraal staat. In het Engels betekent AIM ‘doel’ of ‘streven naar’, het uitgangspunt van elk (veranderings)traject.

Aanpak

In samenspraak met de klant vaststellen van de huidige en de gewenste situatie. De gewenste situatie dient haalbaar te zijn binnen de huidige organisatie dan wel de organisatie is bereid te groeien naar een situatie waarin de gewenste doelen kunnen worden gerealiseerd. Uitgangspunt is een projectmatige aanpak waarin de medewerkers van de eigen organisatie een (steeds grotere) rol spelen zodat aan het eind van het proces de taken en verantwoordelijkheden op een natuurlijke wijze worden overgedragen.

Toegevoegde waarde

Alle facetten van een traject worden door een persoon gefaciliteerd, waardoor geen overdracht hoeft plaats te vinden van advies naar implementatie of naar het begeleiden van de mensen die de dagelijkse leiding hebben. Die tijd is immers veel te kostbaar! Bovendien gaat weinig tot geen relevante kennis verloren en verandert de aanpak gedurende het traject inhoudelijk niet.

Visie

Elke mens heeft ongekende mogelijkheden die helaas in een werksituatie nogal eens in het gedrang komen. Uitgangspunt van AIM is deze potentie weer aan te boren en te gebruiken voor het oplossen van problemen of het realiseren van doelen. Duidelijk maken van het hoe en waarom van een verandering vormt onderdeel van deze aanpak. Wanneer mensen vanuit hun eigen potentie meewerken aan een veranderingsproces wordt het draagvlak voor dit proces enorm verhoogd, de haalbaarheid van de gestelde doelen vergroot en de doorlooptijd van het proces verkort.